هفتمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران

هفتمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران

07th Symposium of Iranian Society of Environmentalists

هفتمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۸۷ تا ۱۴ اسفند ۱۳۸۷ توسط انجمن متخصصان محیط زیست ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران