ششمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران

ششمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران

6th Symposium of Iranian Society of Environmentalists

ششمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۸۵ تا ۷ اسفند ۱۳۸۵ توسط انجمن متخصصان محیط زیست ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران