دومین همایش سیستم اطلاعات مدیریت پروژه

دومین همایش سیستم اطلاعات مدیریت پروژه

The 2nd Conference On Project Management Information System

پوستر دومین همایش سیستم اطلاعات مدیریت پروژه

دومین همایش سیستم اطلاعات مدیریت پروژه در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۱ توسط خدمات مهندسی و مدیریت پروژه پلاک آبی در شهر تهران برگزار گردید.


دومين همايش سيستم اطلاعات مديريت پروژه