سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

3rd Iranian Rock Mechanics Conference

سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۸۶ تا ۲۶ مهر ۱۳۸۶ توسط انجمن مکانیک سنگ و دانشگاه صنعتی امیرکبیر در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران