دومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

دومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

2nd Iranian Rock Mechanics Conference

دومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۸۳ توسط انجمن مکانیک سنگ ایران و دانشگاه تربیت مدرس در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران