اولین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

اولین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

1st Iranian Rock Mechanics Conference

اولین کنفرانس مکانیک سنگ ایران در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۸۰ تا ۱۰ بهمن ۱۳۸۰ توسط دانشگاه تربیت مدرس در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس مکانیک سنگ ایران