پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

5th International Management Conference

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۸۶ تا ۲۹ آذر ۱۳۸۶ توسط گروه پژوهشی صنعتی آریانا در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت