چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

04th International Management Conference

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۸۵ تا ۳۰ آذر ۱۳۸۵ توسط گروه پژوهشی آریانا در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت