سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

03rd International Management Conference

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۸۴ تا ۱ دی ۱۳۸۴ توسط گروه پژوهشی آریانا در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی مدیریت