دومین کنفرانس بین المللی مدیریت

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت

02nd International Management Conference

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت در تاریخ ۱ دی ۱۳۸۳ تا ۳ دی ۱۳۸۳ توسط گروه پژوهشی آریانا در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت