اولین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی

اولین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی

اولین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی در تاریخ ۹ خرداد ۱۳۸۷ توسط موسسه تحقیقاتی فنی و مهندسی کشاورزی در شهر کرج برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی