کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران

کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران

کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۸ تا ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸ توسط مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه شریف در شهر تهران برگزار گردید.


اهداف کنفرانس

تعیین کارکرد نظام تامین­مالی در پیشبرد اسناد فرادستی نظام جمهوری اسلامی ایران (اصل 44 قانون اساسی، برنامه پنجم توسعه و سند چشم انداز بیس­ساله کشور)
تعیین نقش نظام تامین­مالی در توسعه صادرات و تجارت بین­الملل
تبیین جایگاه تامین مالی اسلامی در کشور
بررسی فرصت‌ها و تهدیدات  نظام تامین مالی کشور در بستر جهانی شدن
آسیب‌شناسی قوانین و مقررات حاکم بر نظام تامین­مالی در کشور
تبیین جایگاه سنجش اعتبار در نظام تامین مالی اسلامی
تبیین نقش بازار سرمایه در توسعه نظام تامین مالی
بررسی فرایندها، روشها و ملزومات اجرایی تامین مالی پروژه ها
شناسایی نقش بانک­داری سرمایه­گذاری در توسعه نظام تامین­مالی
شناخت و بررسی کارکرد ابزارها و نهادهای مالی در تامین مالی بخش مسکن
شناخت و بررسی کارکرد ابزارها و نهادهای مالی در تامین مالی پروژه­های شهری
شناخت و بررسی کارکرد ابزارها و نهادهای مالی در تامین مالی پروژه­های زیرساختی و توسعه­ای
شناخت و بررسی کارکرد ابزارها و نهادهای مالی در تامین مالی پروژه­های با فناوری بالامقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران