هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

08th International River Engineering Conference

هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۸۸ تا ۸ بهمن ۱۳۸۸ توسط دانشگاه شهید چمران اهواز و سازمان آب و برق خوزستان در شهر اهواز برگزار گردید.


این سمینار با محوریت تأثیر تغییر اقلیم بر دینامیک رودخانه تشکیل می‌شود و سایر محورهای سمینار به شرح زیر است:

  مدیریت رسوب و فرسایش رودخانه
       روشهای برآورد رسوب
       فرسایش سواحل و بستر و روشهای کنترل آن
       رسوب‌گذاری و روشهای کنترل آن
       آب‌شویی مخازن سدها

  مرفولوژی رودخانه
       ابعاد هندسی، فرم بستر و شکل رودخانه
       تأثیر معادن شن و ماسه
       تأثیر تغییر فرم بر پایداری سازه‌های هیدرولیکی

  مدلسازی در مهندسی رودخانه
       کاربرد مدلهای فیزیکی و ریاضی
       مدلهای با مقیاس کوچک
       واسنجی و تائید مدلهای ریاضی

  سازه‌های هیدرولیکی در رودخانه‌ها
       معیارهای طراحی برای پایداری
       آب‌شستگی در اطراف سازه‌ها و روش‌های کنترل آن
       رسوبگذاری در اطراف سازه‌ها و روشهای کنترل آن
       سازه‌های کنترل سیل

  هیدرولیک جریان در رودخانه
       دبی و پهنه بندی سیلاب
       سیستم‌های هشدار سیل
       رودخانه‌های جزر و مدی

  جنبه‌های زیست محیطی رودخانه‌ها
       کیفیت آب کشاورزی و شرب
       روشهای بیوتکنیک در مهندسی رودخانه

       اثرات زیست محیطی طرح های مهندسی رودخانه

  مدیریت یکپارچه حوزه و رودخانه
       مدیریت بهره‌برداری از رودخانه در شرایط خشکسالی

  کاربرد GIS، RS و مهندسی ارزش در مهندسی رودخانه

  روشهای نوین اندازه‌گیری و مانیتورینگ جریان و رسوب در رودخانه‌ها

  اثرات اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و سیاسی طرح های مهندسی رودخانهمقالات پذیرش شده در هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه