هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

07th International River Engineering Conference

هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۸۵ تا ۲۶ بهمن ۱۳۸۵ توسط سازمان آب و برق خوزستان و دانشگاه شهید چمران اهواز در شهر اهواز برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه