نخستین همایش بین المللی تحولات جدید ایران و جهان

نخستین همایش بین المللی تحولات جدید ایران و جهان

01st International Conference on Iran & World Contemporary Developments

نخستین همایش بین المللی تحولات جدید ایران و جهان در تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۸۸ تا ۱۵ مهر ۱۳۸۸ توسط دانشگاه بین المللی امام خمینی در شهر قزوین برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش بین المللی تحولات جدید ایران و جهان