دومین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها

دومین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها

دومین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۸ تا ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۸ توسط دانشگاه اصفهان و شرکت تجارت آروین پیشرو در شهر اصفهان برگزار گردید.


محورهای کنفرانس

ایمنی صنعتی
• ایمنی– نظامهای مدیریتی ، رویکردها ، رویه ها و اقدامات
• قوانین ، مقررات و استانداردهای ایمنی در صنایع و سازمانها
• برنامه ریزی ایمنی و نحوه هدایت برنامه ها
• نقش ایمنی در استراتژی ها و ارتقا بهره وری و عملکرد سازمانها
• شناسایی خطرات و پیشگیری از حوادث
• مدیریت و ارزیابی ریسک های ایمنی
• بهترین عملکردها و دستورالعملهای ایمنی برای مشاغل و فعالیتهای بالقوه خطرناک
• نقش فن آوری اطلاعات در ایمنی
• نقش عامل انسانی در ایمنی
• ایمنی در صنایع دریایی و ساحلی
• جایگاه ایمنی در طراحی و تعمیر و نگهداری کارخانه ها
• ایمنی در بخشهای مختلف ( ساختمان ، برق ، حمل و نقل ، صنایع شیمیایی، نفت و گاز و ... )
• ارگونومی ، طراحی و جانمایی دستگاهها و تجهیزات و نقش آنها در ایمنی
• ایمنی در انبارها ، آزمایشگاهها و سایر مکانهای ویژه
• محاسبه ، بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث
• ایمنی و بیمه

موضوعات عام HSE
• قوانین مقررات و استانداردهای HSE
• اهداف و برنامه های HSE
• برنامه ریزی و آموزش HSE در سازمانها
• مشخصه های کلیدی عملکرد HSE
• فناوری اطلاعات و HSE
• نقش مشارکت کارکنان و مشاوره با آنها در بهبود عملکرد HSE
• HSE Plan و مدیریت HSE پیمانکاران
• MSDS

مدیریت بحران
• مدیریت بحران
• سازماندهی و برنامه ریزی مراکز مدیریت بحران و ایستگاههای آتش نشانی
• مسولیت جمعی در بلایا و حوادث بزرگ
• مطالعه رفتار انسان در هنگام عملیات تخلیه و نجات
• آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری و عملیات امداد و نجات
• عملیات ویژه و خاص ( انفجارها ، آتش سوزی های صنعتی ، آتش سوزی پس از زلزله )

بهداشت حرفه ای و طب کار
• قوانین ، مقررات و استانداردهای ایمنی و بهداشت کار در صنایع و سازمانها
• شناسایی ، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور و ریسک های بهداشتی محیط کار
• پایش و اندازه گیری عوامل زیان آور در محیط کار
• مکانیزاسیون سیستمهای بهداشت حرفه ای و طب کار
• تشخیص و پیشگیری از بیماریهای شغلی
• پیشگیری از جراحات ، کمکهای اولیه ، مراقبتهای پزشکی و توانبخشی
• آموزش و فرهنگ بهداشت کار
• بهترین عملکردها و دستورالعملهای بهداشت حرفه ای برای مشاغل و فعالیتهای بالقوه بیماری زا
• نرم افزارهای بهداشت حرفه ای و طب کار

محیط زیست و منابع
• قوانین ، مقررات ، استانداردها و نظامهای زیست محیطی
• قوانین و کنوانسیونهای بین المللی زیست محیطی
• شناسایی ، اندازه گیری و پایش آلاینده های زیست محیطی
• تولید پاک و مدیریت سبز در سازمانها
• مدیریت منابع و انرژی و استفاده از انرژی های نو و جایگزین
• حوادث و سوانح زیست محیطی
• مدیریت ضایعات و پسماندها
• مدیریت و تصفیه پسابهای صنعتی و غیر صنعتی
• فرهنگ حفاظت از محیط زیست
• طبقه بندی ، شناسایی و مدیریت ضایعات خطرناک و بیمارستانی

حفاظت و آتش نشانی
• حفاظت فردی و حفاظت گروهی
• حفاظت از محیط کار و محیط پیرامون آن
• مقابله با ضایعات خطرناک و واکنش اضطراری در مقابل آنها
• چگونگی آغاز آتش سوزیها ، شیمی ، دینامیک و اکولوژی آتش
• ملاحظات آتش نشانی در معماری و برنامه ریزی شهری
• مقاوم سازی سازه ها در برابر آتش
• آتش نشانی و نجات در محیطهای شهری و غیر شهری
• مقابله با مواد خطرناک و قابل اشتعال
• فرهنگ ایمنی و آتش نشانی
• شناسایی ، ارزیابی ، پیشگیری و کنترل آتش سوزی
• تاثیر شرایط آب و هوایی و فصلی در آتش سوزیها و حوادث
• مدیریت و مقابله با آتش سوزیها در جنگمقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها