نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه

نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه

1st National Conference of Melon Production and Processing

نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه در تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۹۰ توسط در شهر تربت جام برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه