کنفرانس ویژگی های ملی 5 گانه تحول در شخصیت ایرانیان و پیشرفت ایران

کنفرانس ویژگی های ملی 5 گانه تحول در شخصیت ایرانیان و پیشرفت ایران

پوستر کنفرانس ویژگی های ملی 5 گانه تحول در شخصیت ایرانیان و پیشرفت ایران

کنفرانس ویژگی های ملی 5 گانه تحول در شخصیت ایرانیان و پیشرفت ایران در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۱ تا ۱۰ اسفند ۱۳۹۱ توسط پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران در شهر جلفا برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


کنفرانس ویژگی های ملی 5گانه تحول در شخصیت ایرانیان و پیشرفت فرهنگ؛مقدم بر اقتصاد وسیاست است. تا زمانیکه وضعیت فرهنگی، شامل: افکار، باورها، رفتارها، ارزشها واستنباط های مشترک مردمان یک جامعه ودر یک کلام؛ ساختارشخصیت آنها متحول نگردد، وضعیت اقتصادی وسیاسی شان نیز بهبود نخواهد یافت. بعنوان مثال، با وجود حجم انبوه قوانین کیفری واجتماعی در ایران،این قوانین بازدارندگی آنچنانی نداشته و نا هنجاری های رفتاری،اجتماعی و قانون شکنی درجامعه ایرانی، در سطح وسیعی قابل مشاهده است. ما به دنبال آن هستیم؛ با شناخت همه جانبه ویژگیهای ملی 5 گانه (در سه سطح یادگیریِ: دانش، نگرش و رفتار) در بین نخبگان (فکری و اجرایی) جامعه، به درک مشترکی از این 5 ویژگی بزرگ شخصیتی دست یافته و با انسان توسعه یافته ایی که دارای فرهنگِ نظم و انظباط، خودکنترلی، جمع گرایی، عقلانیت و وطن دوستی است، به توسعه اقتصادی وسیاسی بپردازیم.

محورهای کنفرانس:

1- عقلانیت:
بمعنای بکارگیری قوه تعقل، رجوع به عقل در تصمیم گیریها، مدیریت هیجانات، قاعده پذیری، تبعیت از نظام علت ومعلولی، پدیده شناسی (کشف روابط بین پدیده ها)، حل مساله، استدلال کردن،واقع بینی، علم گرایی، تحقیق وپژوهش،محاسبه و تدبیر ؛ در مقابلِ آرمانگرایی، هیجان زدگی، سطحی نگری و تقدیر پذیری.

2- نظم و انضباط:
بمعنای حساسیت به وقت ودرک ارزش زمان، زمانبندی واستاندارد سازی امور، مرتب کردن، رعایت تسلسل و پروسه محوری ؛ در مقابلِ آشفتگی ،شتاب زدگی و وقت کشی.

3- جمع گرایی:
بمعنای همگرایی ،اشتراک مساعی، مشارکت جمعی، پذیرشِ هم سرنوشتی، همجوشی،سازگاری با دیگران، توافق،همکاری، هم افزایی، دموکراسی،ایتلاف، درک متقابل، سیستم محوری بجای فرد محوری ؛ در مقابلِ فرد گرایی، عدم سازگاری، خودجمعی و خودبینی.

4- خودکنترلی:
بمعنای پذیرش مسوولیت های اجتماعی(مسوولیت پذیری) ،پاسخگویی،رعایت قوانین ومقررات،خودتنبیهی،خودانتقادی، پرهیزگاری ؛ درمقابلِ کنترلهای بیرونی واجتماعی، بی مسوولیتی و عدم پاسخگویی.

5- وطن دوستی:
بمعنای ناسیونالیسم عقلانی ؛ درمقابلِ ناسیونالیسم احساسی، ملیت پرستی وقوم گرایی.

 مقالات پذیرش شده در کنفرانس ویژگی های ملی 5 گانه تحول در شخصیت ایرانیان و پیشرفت ایران