اولین کنفرانس سازمانهای هلدینگ (کارکردها و چالشها)

اولین کنفرانس سازمانهای هلدینگ (کارکردها و چالشها)

The First Iranian Conference on Holdings Challenges and Processes

اولین کنفرانس سازمانهای هلدینگ (کارکردها و چالشها) در تاریخ ۵ دی ۱۳۹۰ تا ۶ دی ۱۳۹۰ توسط در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس سازمانهای هلدینگ (کارکردها و چالشها)