نخستین کنفرانس بین‌المللی ارگونومی ایران

نخستین کنفرانس بین‌المللی ارگونومی ایران

01st International Conference on Ergonomics

نخستین کنفرانس بین‌المللی ارگونومی ایران در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۷ تا ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۷ توسط انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی و شرکت همایش پارس در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس بین‌المللی ارگونومی ایران