سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

پوستر سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۹۲ تا ۲۰ آذر ۱۳۹۲ توسط انجمن مدیریت فناوری ایران در شهر تهران برگزار گردید.


 اهداف کنفـــرانس:

- تبیین نقش بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و شبکه‌ها در توسعه فناوری
- بررسی ضرورت‌ها و الزامات مدیریت فناوری در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و شبکه‌ها
- بررسی تاثیر سیاست‌های کلان ملی بر توسعه فناوری در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و شبکه‌ها
- ارتقای دانش مدیریت فناوری در میان مدیران و کارشناسان بنگاه‌های بزرگ اقتصادی
- مستندسازی تجربیات ملی و بین‌المللی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در مدیریت فناوری و انتشار آنها
- جاری‌سازی مدیریت فناوری در سطح مدیریت کلان جامعه

محورهای کنفرانس:

نقش بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و شبکه‌ها در توسعه فناوری
-  نقش بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و شبکه‌ها در انتقال، جذب و اشاعه فناوری
-  نقش بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و شبکه‌ها در بومی­ سازی فناوری
-  نقش بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و شبکه‌ها در اقتصاد دانش بنیان
-  شبکه‌های انسانی و نقش خبرگان علمی و فناورانه در توسعه فناوری
-  نقش بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و شبکه‌ها در پیوستن به زنجیره بین‌المللی تولید و بکارگیری فناوری
-  تاثیر توسعه فناورانه بنگاه‌های بزرگ اقتصادی بر توسعه خوشه‌های صنعتی و بنگاه‌های کوچک و متوسط
-  نقش بنگاه­های بزرگ اقتصادی در توسعه و جهت دهی ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه
-  بررسی نقش و شکل متفاوت بنگاه‌های بزرگ در توسعه فناوری در صنایع و بخش­های مختلف

مدیریت فناوری در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و شبکه‌ها
-  مدیریت نوآوری در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و شبکه‌ها
-  ویژگی‌ها و تفاوت‌های مدیریت فناوری در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و شبکه‌ها
-  نقش مدیریت دانش در توسعه فناوری در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و شبکه‌ها
-  استراتژی فناوری در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و شبکه‌ها
-  ارزیابی فناوری و توانمندی فناورانه در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و شبکه‌ها
-  تجاری­ سازی فناوری در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و شبکه‌ها
-  حقوق مالکیت فکری در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و شبکه‌ها
-  مدیریت تحقیق و توسعه در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و شبکه‌ها
-  مکانیزم‌های تامین ما­لی فعالیت­های توسعه فناوری در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و شبکه‌ها
-  بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و نوآوری فناورانه، کارآفرینی فناورانه و توسعه محصولات جدید
-  نظام تعالی مدیریت فناوری در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی

تاثیر سیاست‌های کلان ملی بر توسعه فناوری در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و شبکه‌ها
-  سیاستگذاری کلان علم و فناوری و تاثیر آن بر بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و شبکه‌ها
-  ضرورت ایجاد شبکه‌های همکاری فناورانه در کنار بنگاه‌های بزرگ اقتصادی
-  مناطق آزاد، مناطق ویژه و نقش آنها در توسعه فناوری در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و شبکه‌ها
-  آموزش مدیریت فناوری متناسب با نیاز بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و شبکه‌ها
-  پژوهش مدیریت فناوری متناسب با نیاز بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و شبکه‌ها
-  مشاوره مدیریت فناوری متناسب با نیاز بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و شبکه‌ها

نقش دیپلماسی فناوری در توسعه همکاری‌های فناورانه بنگاه‌های بزرگ اقتصادی
-  نقش دیپلماسی فناوری در توسعه همکاری‌های فناورانه و نوآورانه میان بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در جهان
-  نقش دیپلماسی فناوری در پیوستن به شبکه‌های بین‌المللی همکاری فناورانه
-  نقش دیپلماسی فناوری در تسهیل چرخش نخبگان و دسترسی بنگاههای بزرگ اقتصادی به نوآوران و شبکه های نیروی انسانی متخصص
-  نقش دیپلماسی فناوری در جذب سرمایه ­گذاری های مستقیم خارجی برای توسعه فناورانه بنگاه‌های بزرگ اقتصادی
-  نقش دیپلماسی در فراهم کردن شرایط برای صادرات فناوری و محصولات فناورانه

طرح‌های کلان ملی توسعه فناوری و پیوند آنها با بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و شبکه‌ها
-  نقش بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و شبکه‌ها در اجرای موثر طرح‌های کلان ملی توسعه فناوری
-  حقوق مالکیت فکری در طرح‌های کلان ملی توسعه فناوری
-  مکانیزم‌های همکاری نهادی، مالی، تحقیقاتی و فناورانه در طرح‌های کلان ملی توسعه فناوری
-  ویژگی‌های الگوی مدیریتی طرح‌های کلان ملی

و سایر حوزه های مرتبط با مدیریت فناوری


ریاست کنفرانس: آقای دکتر منوچهر منطقی
ریاست کمیته علمی کنفرانس: آقای دکتر محمدرضا آراستی
ریاست کمیته اجرایی کنفرانس: آقای روح اله قدیری