سومین کنگره بین المللی و هشتمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی

سومین کنگره بین المللی و هشتمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی

3rd international and 8th national congress on quality improvement in clinical laboratories

سومین کنگره بین المللی و هشتمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۸۹ تا ۳ اردیبهشت ۱۳۸۹ توسط انجمن علمی دکتری علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای مورد بحث:
1. اعتباربخشی در آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی  Accreditation of Clinical Laboratories
2. فناوری و نو‌آوری تجهیزات و مواد آزمایشگاهی  Technology and Innovation for Medical lab Equipment
3. ایمنی بیمار و آزمایشگاه تشخیص پزشکی  Patient Safety & Clinical Laboratory
4. بالین و آزمایشگاه
* بیماری‌های عفونی: (کاندیدیازیس)  Infectious Diseases: Candidiasis
* بیماری‌های عفونی: مقاومت‌های داروئی در باکتری‌های گرم منفی  Infectious Diseases: Drug Resistance in Gram Negative  Bacteria
* ایمیون کلوس   Immunculus) Immunological Homonculus(
* اتوایمیونیتی بیماری‌های اندوکرین  AutoImmune Endocrine Diseases
* نقش آزمایشگاه در غربال‌گری و پیشگیری بیماری‌ها  The Role of Clinic & Laboratory in Screening and Prevention of Diseases
* بیماری‌های عفونی: آنفولانزای خوکی  Infectious Diseases: Influenza Type A(H1N1)
5. آزمایشگاه و بیماری‌های غیر واگیر  Clinical Laboratory and Non Contagious diseases
* بیماری‌های قلبی- عروقی و آزمایشگاه  Clinical Laboratory and Cardiovascular Diseases
* دیابت  Diabetes
6. اخلاق و حقوق پزشکی در آزمایشگاه بالینی  Bioethics in Clinical Laboratories
7. پژوهش و آزمایشگاه بالینی  Research & Clinical Laboratory
8. قانون و مقررات جامع آزمایشگاه بالینی  Comperhensive Law and Regulation in Clinical Laboratories
9. اقتصاد و بهره‌وری در آزمایشگاه بالینی  Principles of Economy and Productivity in  Clinical Laboratories
10. تازه‌های علوم آزمایشگاهی   Innovation in Clinical Laboratories