نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت خرید و تدارکات

نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت خرید و تدارکات

1st International Purchasing and Supplies Management Conference

نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت خرید و تدارکات در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۸۷ تا ۸ مرداد ۱۳۸۷ توسط در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای کنفرانس

- مدیران خرید و تحقق سند چشم انداز 1404
- مدیران خرید و تدارکات و ضرورتها ، نقش ها ، مسئولیت ها و استراتژی های نوین
- مدیران خرید و جهانی شدن
- نقش مدیران خرید و تدارکات در شکوفایی سازمان های تولیدی و خدماتی
- نقش مدیران خرید و تدارکات در رونق اقتصادی کشور
- مدیریت خرید و تدارکات صنعتی و سازمانی
- مدیران خرید و مدیریت اطلاعات
- مدیران خرید و مدیریت بازار
- آسیب شناسی خرید در ایران
- مدیریت خرید و تدارکات پروژه های زیربنایی و عمرانی
- مدیریت خرید و تدارکات داخلی
- مدیریت خرید و تدارکات بین المللی
- تامین اعتبارات و منابع مالی داخلی و بین المللی
- فنون و ابزارهای نوین مذاکره
- مدیریت زمان در خرید و خرید به هنگام
- مناقصات و مزایدات داخلی و بین المللی
- خرید و سفارش الکترونیک
- پرداخت در تجارت بین الملل
- بیمه ، گمرک ، حمل و نقل کالا و تاثیر آن در خرید موفقمقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت خرید و تدارکات