دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

02nd International Project Management Conference

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۸۴ تا ۱۵ اسفند ۱۳۸۴ توسط گروه پژوهشی آریانا در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه