اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

01st International Project Management Conference

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۸۳ تا ۱۳ اسفند ۱۳۸۳ توسط گروه پژوهشی آریانا در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه