هفدهمین همایش بین المللی خلیج فارس

هفدهمین همایش بین المللی خلیج فارس

17th Persian Gulf Conference

هفدهمین همایش بین المللی خلیج فارس در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۸۶ تا ۸ خرداد ۱۳۸۶ توسط دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در هفدهمین همایش بین المللی خلیج فارس