شانزدهمین همایش بین المللی خلیج فارس

شانزدهمین همایش بین المللی خلیج فارس

16th Persian Gulf Conference

شانزدهمین همایش بین المللی خلیج فارس در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۳۸۵ تا ۲۸ شهریور ۱۳۸۵ توسط دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در شانزدهمین همایش بین المللی خلیج فارس