دومین کنگره مهندسی نفت ایران

دومین کنگره مهندسی نفت ایران

02nd Iranian Petroleum Engineering Congress

پوستر دومین کنگره مهندسی نفت ایران

دومین کنگره مهندسی نفت ایران در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۸۶ تا ۱۱ بهمن ۱۳۸۶ توسط انجمن مهندسی نفت ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنگره مهندسی نفت ایران