اولین کنگره مهندسی نفت ایران

اولین کنگره مهندسی نفت ایران

01st Iranian Petroleum Engineering Congress

اولین کنگره مهندسی نفت ایران در تاریخ ۹ خرداد ۱۳۸۵ تا ۱۰ خرداد ۱۳۸۵ توسط انجمن مهندسی نفت ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره مهندسی نفت ایران