کنفرانس فیزیک ایران 1387

کنفرانس فیزیک ایران 1387

Iranian Physics Conference 1387

کنفرانس فیزیک ایران 1387 در تاریخ ۴ شهریور ۱۳۸۶ تا ۷ شهریور ۱۳۸۶ توسط انجمن فیزیک ایران و دانشگاه کاشان در شهر کاشان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس فیزیک ایران 1387