کنفرانس فیزیک ایران 1386

کنفرانس فیزیک ایران 1386

Iranian Physics Conference 1386

کنفرانس فیزیک ایران 1386 در تاریخ ۵ شهریور ۱۳۸۶ تا ۸ شهریور ۱۳۸۶ توسط انجمن فیزیک ایران و دانشگاه یاسوج در شهر یاسوج برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس فیزیک ایران 1386