دومین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی

دومین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی

2nd International Performance Based Budgeting Conference

دومین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۷ تا ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۷ توسط گروه مشاوران پنکو در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای اصلی کنفرانس       

۱ .تمرکز و عدم تمرکز در نظام بودجه ریزی عملیاتی
۲ .نظام بودجه عملیاتی در دولت های محلی و استانی
۳ .بودجه ریزی عملیاتی و توزیع هدفمند و عادلانه منابع
۴ . چالش های عدم تمرکز در نظام بودجه ریزی عملیاتی
۵ .عدم تمرکز در نظام بودجه ریزی عملیاتی و اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی
۶ . مطالعه موردی کشورهای موفق در تمرکز زدایی از نظام بودجه ریزی عملیاتی
۷ .سیرتحولات تاریخی محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده دردولت
۸ .نگاه اقتصادی به فعالیت های دولت –چالش ها و فرصت ها
۹ .کاربردهای محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده در بودجه ریزی عملیاتی
۱۰ .محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده و اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی
۱۱ .شیوه های محاسبه قیمت تمام شده
۱۲ .هزینه یابی و مدیریت برمبنای فعالیت
۱۳ .بودجه ریزی بر مبنای فعالیت
۱۴ .کاربردهای محاسبه قیمت تمام شده
    • ارزیابی و مدیریت عملکرد
    • بودجه ریزی عملیاتی
    • برون سپاری
    • خصوصی سازی
    • قیمت گذاری
    • همسو سازی فعالیت ها با برنامه های بلند مدت
    • ادغام یا تفکیک وظایف ،واحدها یاسازمان ها
۱۵ .شیوه های مدیریت قیمت تمام شده
    • مدیریت و مهندسی مجدد سیستم ها وفرآیندها
    • استاندارد سازی
    • اصلاح ساختارو تشکیلات سازمانی
    • سیستم های مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی
    • اجرای فصل نوسازی دولت و ارتقای اثربخشی حاکمیت قانون برنامه چهارم توسعه
    • استقرار نظام بهره وری
    • استقرار دولت الکترونیک
    • استقرارکارت امتیازی متوازن
۱۶ .مطالعه موردی سازمان های موفق ایرانی
۱۷ .چالش های مدیریت قیمت تمام شده درکشور
    • نظام انگیزشی و اختیارات مدیران
    • نظام پاسخگویی مدیران و کارکنان
    • نظام کنترل و نظارت
    • نظام بودجه ریزی کشور
    • قوانین و مقررات مالی و محاسباتیمقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی