اولین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی

اولین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی

01st International Performance Based Budgeting Conference

اولین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۸۶ تا ۲۲ فروردین ۱۳۸۶ توسط گروه مشاوران پنکو در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی