دومین کنفرانس معادن روباز ایران

دومین کنفرانس معادن روباز ایران

2nd Iranian Open Pit Mines Conference

دومین کنفرانس معادن روباز ایران در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۴ تا ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۴ توسط مجتمع مس سرچشمه در شهر کرمان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس معادن روباز ایران