سومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران

سومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران

Third National Biennial Congress of Industrial and Organizational Psychology

پوستر سومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران

سومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۱ تا ۱۱ اسفند ۱۳۹۱ توسط دانشگاه شهید چمران اهواز در شهر اهواز برگزار گردید.


سومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران با عنوان "نقش روانشناسی صنعتی و سازمانی در توسعه تولید ملی" در روزهای ۱۰ و ۱۱ اسفندماه ۱۳۹۱ در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار می‌شود.

محورهای کنگره:

√ نقش روانشناسی صنعتی و سازمانی در توسعه تولید ملی
√روانشناسی صنعتی و سازمانی و زندگی مردم
√ چالش‌های فراروی روانشناسی صنعتی و سازمانی در قرن بیست و یکم
√ اخلاق، معنویت و عدالت در کار
√ انگیزش، نگرش، هیجان و کار
√ تغییر و بالندگی فردی، گروهی و سازمانی
√ کارمندیابی، کارگماری و طبقه‌بندی کارکنان
√ تجزیه و تحلیل و ارزشیابی مشاغل
√ عملکرد شغلی: ارزیابی و مدیریت عملکرد، رفتارهای مدنی سازمانی و رفتارهای غیرمولد
√ شخصیت در سازمان
√ کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری در سازمان
√ بهداشت، ایمنی و محیط کار
√ موازنه کار-خانواده، دورکاری و روش‌های انعطاف‌پذیر انجام کار
√ سبک‌های رهبری و مدیریت سازمانی
√ کیفیت زندگی کاری
√ ارگونومی و روانشناسی مهندسی
√ برنامه‌ریزی نیروی انسانی
√ کارراهه شغلی
√ بازنشستگی
√ فشار روانی شغلی و فرسودگی شغلی
√ شادی در محیط کار و رفتار سازمانی مثبت
√ آموزش و توسعه