چهاردهمین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی

چهاردهمین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی

14th International Oil, Gas and Petrochemical Congress

چهاردهمین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ تا ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۹ توسط در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در چهاردهمین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی