دومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران

دومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران

02nd National Conference on Retrofiting of Iran

دومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران در تاریخ ۳ دی ۱۳۸۶ تا ۴ دی ۱۳۸۶ توسط مرکز ملی مقاوم سازی ایران در شهر کرمان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران