اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران

اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران

01st National Conference on Retrofiting of Iran

اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران در تاریخ ۴ دی ۱۳۸۵ تا ۵ دی ۱۳۸۵ توسط مرکز ملی مقاوم سازی ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران