پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی

5th International Conference on Integrated Natural Disaster Management (INDM2014)

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۲ تا ۵ اسفند ۱۳۹۲ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس مدیریت جامع بحران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

مدیریت ریسک و بحران:
- مخاطرات طبیعی و راه کارهای کاهش خطرپذیری DRR
- حلقه های مفقوده در چرخه اجرایی مدیریت کاهش خطر پذیری بحران DRM
- تفاوت های میان مدیریت بحران، مدیریت مقابله، مدیریت شرایط اضطرار و مدیریت بازتوانی
- فرماندهی واحد و یکپارچه مدیریت درمرحله مقابله با حوادث وسوانح غیر مترقبه ICS
- توانمندسازی و ظرقیت سازی تیم های جستجو ، آواربردار و امدادگر؛ ضرورتی برای مدیریت سوانح تا مدیریت ابَر فاجعه
- مشارکت مردمی و ظرفیت سازی
- تغییرات اقلیم و چالش های مدیریت بحران
- تعریف رویکرد یا الگوی رسانه در قبال موضوع کاهش خطرپذیری Media Focus

راه کار های ایجاد مدیریت جامع بحران ، سیستم های فنی، فرآینده های اجرائی و تولیدات:
- راه کارها و ضرورت های تشکیل نظام مدیریت جامع بحران
- نقش تعاملات خطر پذیری Risk Communication در آمادگی سازمان ها ( فرآیند ها، سخت افزار و نرم افزار)
- نقش دیتا، اطلاعات، تکنیک ها، ابزار ها و سامانه های"تصمیم ساز" در مدیریت هوشمند سوانح
- مهندسی فرآیندهای اجرایی منطبق بر ماموریت؛ ضرورتی برای سازمان های آماده و چابک
- سیستم های هشدار مخاطرات طبیعی EWS
- سامانه سریع ارزیابی رخدادها RES
- تازه ها و نوآوری های مدیریت بحران

تاب آور سازی در ابعاد ملی ، شهری و روستایی:
- ارتقاء تاب آوری ملی بموازات ارتقاء جایگاه حکومت های محلی و تاب آورسازی شهرها MCR
- آسیب پذیری و خسارات اقتصادی ناشی از یک مخاطره طبیعی، برنامه ریزی بازتوانی
- برنامه ریزی، آمادگی و راه کارهای عملی برای تداوم کسب وکار BCM
- انتقال خطر پذیری به شخص ثالث (بیمه ها) Risk Transfer

مدیریت بحران در سیستمهای بهداشتی و درمانی:
- طراحی و استقرار سامانه های فرماندهی سانحه HICS و HEICS
- طراحی و اجرای تمرین و مانور
- PTSD و مراقبتهای روانی حین و پس از سانحه
- تریاژمقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی