دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی

02nd International Conference on Integrated Natural Disaster Management

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۸۵ تا ۲۵ بهمن ۱۳۸۵ توسط شرکت کیفیت ترویج در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی