اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه

01st International Conference on Integrated Natural Disaster Management

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۸۴ تا ۲۵ بهمن ۱۳۸۴ توسط شرکت کیفیت ترویج در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه