نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

01st Iranian National Conference on Applied Research in Ware Resources

نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹ تا ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۹ توسط دانشگاه صنعتی کرمانشاه در شهر کرمانشاه برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران