چهارمین کنفرانس ملی پارکها و مراکز رشد علم و فناوری

چهارمین کنفرانس ملی پارکها و مراکز رشد علم و فناوری

4th Iranian National Conference on Science and Technology Parks

چهارمین کنفرانس ملی پارکها و مراکز رشد علم و فناوری در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۸۶ تا ۱۶ اسفند ۱۳۸۶ توسط پارک علم و فناوری فارس در شهر شیراز برگزار گردید.


موضوعات همایش :
- مستند سازی فناوری
- ارزش گذاری دانش فنی
- نهادهای پشتیبان در توسعه فناوری
- روش های تجاری سازی نتایج تحقیقات
- الزامات و پیشنیازهای تکمیل زنجیره ایده تا محصول
- نقش پارکها در استفاده از نخبگان در جهت توسعه فناوری
- حمایت قانونی از توسعه فناوری ، تجربیات ملی و بین المللی
- عوامل و معیارهای موفقیت پارکها و مراکز رشد علم و فناوری
- روشهای توسعه خلاقیت و نوآوری در دانشگاهها و موسسات پژوهشی
- الگوی توسعه تبادلات بین المللی در پارکها و مراکز رشد علم و فناوری
- ارائه تجربیات موفق پارکها و مراکز رشد علم و فناوری در سایر کشورها
- چالشهای فرا روی ایجاد و توسعه پارکها و مراکز رشد علم و فناوری در کشور
- فرایند حمایت از مالکیت معنوی در توسعه واحد های فناور مستقر در پارکها و مراکز رشد