دوازدهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی

دوازدهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی

12th Seminar of Iranian National Committee on Irrigation and Drainage

دوازدهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۸۸ تا ۶ اسفند ۱۳۸۸ توسط کمیته ملی آبیاری و زهکشی در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی