یازدهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی

یازدهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی

11th Seminar of Iranian National Committee on Irrigation and Drainage

یازدهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۸۱ تا ۲۶ آبان ۱۳۸۱ توسط کمیته ملی آبیاری و زهکشی در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی