دهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی

دهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی

10th Seminar of Iranian National Committee on Irrigation and Drainage

دهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۷۹ تا ۲۶ آبان ۱۳۷۹ توسط کمیته ملی آبیاری و زهکشی در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی