نهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی

نهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی

09th Seminar of Iranian National Committee on Irrigation and Drainage

نهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی در تاریخ ۱ آبان ۱۳۷۷ تا ۲ آبان ۱۳۷۷ توسط کمیته ملی آبیاری و زهکشی در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در نهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی