هشتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی

هشتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی

08th Seminar of Iranian National Committee on Irrigation and Drainage

هشتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی در تاریخ ۱ آبان ۱۳۷۵ تا ۲ آبان ۱۳۷۵ توسط کمیته ملی آبیاری و زهکشی در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی