اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404

اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404

Iran

اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404 در تاریخ ۸ آبان ۱۳۹۰ تا ۹ آبان ۱۳۹۰ توسط پژوهشکده سیاستگذاری علم - فناوری و صنعت در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404