سومین کنگره ملی خوردگی ایران

سومین کنگره ملی خوردگی ایران

3rd Iranian National Corrosion Congress

سومین کنگره ملی خوردگی ایران در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۷۲ تا ۲۲ اردیبهشت ۱۳۷۲ توسط دانشکده فنی دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنگره ملی خوردگی ایران